Newyddion
 
Ionawr 2012

 

 

Mwynhaodd plant y Cyfnod Sylfaen daith i goedwig Nant yr Arian yn ddiweddar er mwyn ymweld â Siôn Corn a’i helpwyr. Er y gwyntoedd cryfion, llwyddodd Siôn Corn gyrraedd yn saff. Gadawodd pob plentyn, ac aelod o staff gyda gwên fawr!

Bu plant Ysgol Craig yr Wylfa yn canu carolau yng nghyntedd Morrisons ar fore Rhagfyr 13eg. Roedd y canu’n arbennig o dda a chodwyd dros £300 i’r ysgol. Diolch i bawb wnaeth rhoi mor hael.

Cynhaliwyd sioe Nadolig yr ysgol nos Iau, Rhagfyr 15fed yn Neuadd Gymunedol y Borth. Roedd yna gynulleidfa fawr yn cefnogi plant yr ysgol a’r ysgol feithrin. Agorwyd y gyngerdd trwy air o groeso gan Mr Leggett ac yna perfformiwyd y garol ‘Lullaby of a Christ Child’ a chyfansoddwyd gan Mr Michael James FRCO, Organydd Eglwys St. Matthew, gyda Harvey Perkins blwyddyn 2 yn canu’r unawd. Cafwyd perfformiadau gan offerynwyr yr ysgol, gyda pherfformiad plant yr ysgol feithrin i ddilyn. Perfformiwyd plant yr ysgol sioe ‘How the Star was Chosen’ a medley o ganeuon a charolau i orffen. Roedd y plant yn rhagorol ac rydym yn falch iawn o gyfraniad pob un ohonynt. Wedi i’r sioe ddod i ben, bu amser i ymlacio wedyn gyda phaned a mins pei a chrwydro o amgylch y Ffair Nadolig a threfnwyd gan Gymdeithas Rhieni, Ffrindiau ac Athrawon yr ysgol. Diolch o galon iddynt am eu holl waith. Tynnwyd y raffl a chafwyd y diolchiadau gan Mr Jones. Codwyd dros £600 ar y noswaith.

Cafwyd taith i Sinema Commodore Aberystwyth ar fore Gwener, Rhagfyr 16eg i weld y ffilm ‘Rio’. Hoffai’r ysgol ddiolch i’r Gymdeithas Rhieni, Ffrindiau ac Athrawon am eu cyfraniad hael a wnaeth talu am y bws. Cafodd pawb fore hyfryd.

Aeth yr ysgol gyfan i wylio perfformiad Côr a Cherddorfa Ceredigion ar brynhawn Rhagfyr 19eg. Roedd safon y perfformiadau yn ardderchog. Llongyfarchiadau i Mr Geraint Evans, Rheolwr y Gwasanaeth Gerdd, ac i weddill y staff peripatetig am eu gwaith caled i baratoi perfformiad graenus a chyngerdd pleserus.

Cymerodd Siôn Corn amser allan o’i amserlen brysur er mwyn ymweld â’r ysgol ar ddydd Mercher, Rhagfyr 21ain. Roedd plant yr ysgol a’r Cylch Meithrin wrth eu boddau yn sgwrsio ag e. Diolch yn fawr Siôn Corn! Wedi i’r ymweliad breintiedig, fwynhaodd y plant ginio Nadolig blasus wedi ei baratoi gan ein cogydd Mrs Wendy Jones. Diolch o galon iddi am goginio gwledd anhygoel!

 
Rhagfyr 2011

Ymunodd rhai o blant y Cyfnod Sylfaen gyda phlant Cylch Meithrin Borth mewn gweithdy gyda ‘Blue Island Ceramics’ er mwyn creu ‘hand prints’ ar deilsen. Y bwriad yw arddangos y rhain o amgylch yr ysgol fel cofnod o’i bresenoldeb yn yr ysgol ac er mwyn creu awyrgylch o ‘berthyn’ i le, ac fel atgof i’r plant pan fyddant yn ymweld â’r ysgol wedi iddynt adael.

Cynhaliwyd ‘Cinio i’r Gymuned’ llwyddiannus arall ar Ragfyr 7fed gyda 17 o drigolion y pentref yn troi allan. Cafwyd cinio bendigedig wedi i baratoi gan ein Cogydd Wendy Jones, a mince pies a phaned i ddilyn. Fe arhosodd yr ymwelwyr am y prynhawn er mwyn ymlacio a mwynhau perfformiad o’n sioe Nadolig. Cafodd pawb brynhawn hyfryd gan orffen gyda ‘medley’ o garolau er mwyn i bawb cael ymuno yn y canu.
Diolch o galon i Mari Turner o gwmni Theatr Arad Goch am weithio mor galed gyda phlant Cyfnod Allweddol 2. Mae’r plant wedi mynychu cyfres o weithdai gyda Mari er mwyn gwella ei sgiliau fel actorion ifanc, gyda phwyslais ar wella safon ei iaith lafar Cymraeg.  Edrychwn ymlaen yn arw at ei hymweliad nesaf.

Hoffai’r ysgol llongyfarch a datgan ei diolch i Bwyllgor Carnifal y Borth am drefnu llu o weithgareddau hwylus yn ystod wythnos y carnifal. Derbyniodd yr ysgol siec am £1,000 gan bwyllgor y carnifal yn ei noswaith o ddathlu yn ddiweddar.

Cafwyd casgliad ‘Bags 2 School’ yn ddiweddar a gododd dros £200 i’r ysgol. Diolch i bawb wnaeth cyfrannu. Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 5 bob ochr Ysgol Craig yr Wylfa a fu’n cystadlu yn rownd Sirol yr Urdd yn ddiweddar yng Ngwersyll Llangrannog. Daethant yn bedwerydd yn y gystadleuaeth. Ardderchog! Treuliodd blant yr ysgol ddiwrnod yng nghwmni plant Ysgol Llangynfelyn ar 23ain Tachwedd. Bu’r disgyblion yn gweithio mewn parau i greu amryw o fodelau cymhleth dan arweiniad cwmni X L Wales. Diolch i blant a staff Ysgol Llangynfelyn am eu croeso cynnes.

 
Tachwedd 2011

 

 

 

Trawsgwlad: Bu plant dosbarth Mr Leggett yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar brynhawn Hydref 10fed ar Gaeau’r Ficerdy yn Aberystwyth. Rhedodd y plant yn wych a chafwyd prynhawn braf o gystadlu mewn ysbryd da.

Cinio i’r Gymuned: Cynhaliwyd ‘Cinio i’r Gymuned’ yn ddiweddar yn ysgol Craig yr Wylfa. Mae’r cinio’n fenter sy’n rhoi croeso i henoed y gymuned ymuno â staff a phlant yr ysgol er mwyn rhannu cinio, cael clonc a chyfle i gwrdd yn anffurfiol. Bu’r cinio yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle dysgu arbennig i’r disgyblion wrth iddynt holi’r gwestai ynglŷn â’u profiadau yn ystod yr Ail Ryfel Byd, sef testun hanes y plant y tymor hwn.

Diolch o galon i Mari Turner o Gwmni Theatr Arad Goch sydd wedi bod yn gweithio gyda disgyblion dosbarth Mr Leggett mewn gweithdai drama sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad iaith Gymraeg y disgyblion. 

Dathlwyd Cwrdd Diolchgarwch yr ysgol ar brynhawn dydd Mawrth, Hydref 18fed yn Eglwys St. Matthew, Borth. Cafwyd perfformiad graenus gan y disgyblion gan gynnwys canu ac adrodd hyderus. Roedd neges y plant yn gryf i’r gynulleidfa, a hynny oedd cofio pa mor bwysig ydyw i ni i ddweud “Diolch”. Diolch yn fawr iawn i’r Ficer, Cecilia Charles am ei chyfraniad a’i chefnogaeth, i Joy Cook am fod mor barod i ddarllen ac i Mr Leggett oedd yn chwarae’r organ.

Llongyfarchiadau i blant Cyfnod Allweddol 2 wnaeth perfformio gydag Opera Canolbarth Cymru yn ei chynhyrchiad o opera Benjamin Britten, Noye’s Fludde yng Nghanolfan y Celfeddydau.

Lansiwyd Apêl Pabi Coch y Borth yn Ysgol Craig yr Wylfa ar fore oer, Tachwedd 3ydd gydag aelodau’r Lleng Brenhinol Prydeinig, y Cynghorydd Ray Quant, y Parchedig David Williams, plant, staff  a chefnogwyr yr ysgol.
Bu’r disgyblion yn ymweld â Ysgol Penglais ar fore’r 3ydd o Dachwedd i wylio cynhyrchiad yr ysgol o’r sioe gerdd enwog ‘The Wizard of Oz’. Diolch yn fawr iawn i Ysgol Penglais am y gwahoddiad ac am y croeso cynnes. Roedd y sioe yn ardderchog ac yn sicr fe wnaeth pawb mwynhau mas draw.

Mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur yn diddanu trigolion yr ardal yn ddiweddar. Buodd y plant yn ymweld â Chymdeithas Henoed y Borth ar brynhawn 3ydd Tachwedd yn Neuadd y Pentref. Hefyd, bu’r plant yn cymryd rhan mewn gwasanaeth Sul y Cofio yn y Neuadd Bentref, noswaith y 6ed o Dachwedd.
Diolch i Karen Rees Roberts, Swyddog Tân o gangen Brigad Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru am ymweld â’r disgyblion yn nosbarth Mrs Edwards a Mr Leggett yn ddiweddar. Wnaeth y plant ymateb yn arbennig o dda a throsglwyddwyd negeseuon pwysig tu hwnt i’r plant a’r staff ynglŷn â diogelwch tân.

 
Hydref 2011

Llongyfarchiadau i dîm Pêl-droed Ysgol Craig yr Wylfa am ennill cystadleuaeth 5 bob-ochr yr Urdd yng Nghanolfan Hamdden Plascrug ar 29ain  o Fedi. Cafodd pawb llawer o hwyl wrth gystadlu a bellach yn edrych ymlaen at y rownd nesaf yn Llangrannog yn hwyrach yn y tymor.

Buodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld â Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Aberystwyth ar Fedi 23ain, ar y cyd efo Ysgol Tal y bont a Llangynfelyn. Cafodd y disgyblion y fraint o gael penderfynu sut i wario symiau enfawr o arian cyhoeddus. Balch oeddwn fod ‘ysgolion’ yn uchel iawn ar y rhestr gyda’r rhan fwyaf!

Diolch o galon i Harry a Dot Thomas, artistiaid lleol, am ymweld â’r ysgol yn ddiweddar. Cafodd y plant mwynhad a phleser allan o’r ymweliad ac roedd safon y gwaith scetsh yn rhagorol. Edrychwn ymlaen at ymweliad arall yn y dyfodol agos.
Diolch hefyd i PC Hefin Jones o’r Heddlu a’r Swyddog Tân Karen Rees Roberts am eu hymweliad ar 3ydd Hydref. Rhannwyd negeseuon pwysig ynglŷn â diogelwch - ac roedd ymateb y plant yn arbennig o dda.
Cafodd dosbarth Mr Leggett brynhawn braf o chwaraeon ar y cyd efo Ysgol Penrhyn Coch. Diolch i Mr Emyr Pugh-Evans a’i staff am y croeso ac am ei sbortsmonaeth! Mae’r plant i gyd yn awyddus i gael sesiwn arall cyn hir.

Codwyd £200 yn ddiweddar o ganlyniad i gasgliad ‘Bags 2 School’ a drefnwyd gan Gymdeithas Rieni a Ffrindiau’r ysgol. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Ar ddydd Iau, Hydref 6ed, cynhaliwyd Cwrdd Diolchgarwch ar y cyd efo Ysgol Talybont a Llangynfelyn yng Nghapel Rehoboth, Taliesin. Roedd yno gynulleidfa barchus iawn, a chafwyd llawer o ganu a pherfformiadau cyfoethog. Diolch i swyddogion y capel am eu croeso, hefyd i’r siaradwr gwadd Mr Efan Williams a fu’n diddanu’r plant.

 
Medi 2011

 

 

 


(Croeso)
Tymor newydd yn Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa. Cyfnod cyffrous yn ein hanes. Hoffwn groesawi staff newydd sef Mr. Peter Leggett fel Pennaeth Cynorthwyol fydd yn cyd-weithio efo Mr. Hefin Jones, sef y Pennaeth â Gofal. Dymunwn yn dda i Mrs. Carol Davies a diolchwn yn fawr iawn iddi am ei chyfraniad i fywyd a gwaith Ysgol Craig yr Wylfa.

(Ymwelwyr)
Yn y llun efo plant Ysgol Craig yr Wylfa ydy Rheolwr Safle Bam Nuttall, Ray Jones, yn cyflwyno gwobrau cystadleuaeth llunio poster ‘Diogelwch’. Derbyniwyd yr enillwyr £20.00 yr un, a derbyniwyd yr ysgol rhodd ariannol o £50.00 Dymuna’r ysgol ddiolch yn fawr i Ray Jones a chwmni Bam Nuttall am ei haelioni.

(Pob Lwc!)
Dymuniadau gorau i blant blwyddyn 6 llynedd sydd bellach wedi symud i’r ysgol uwchradd. Mawr obeithiwn eu bod nhw i gyd wedi ymgartrefi yn eu hysgolion newydd ac yn dilyn gyrfaoedd llwyddiannus a hapus
.

Mae plant dosbarth Mr. Leggett wedi bod yn brysur yn cydweithio er mwyn marchnata a gwerthu ‘Smoothies’ Masnach Deg. Bwriad y prosiect oedd datblygu sgiliau cyfathrebu a chydweithio’r disgyblion. Fel tîm, roedd rhaid i’r plant wneud a chytuno ar benderfyniadau pwysig er mwyn ceisio gwerthu mwy o smoothies na’r grwpiau eraill. Cafodd y plant llawer o hwyl gyda’r dasg a chodwyd tipyn o arian hefyd! Diolch yn fawr i’r rhieni ac i’r ymwelwyr am eu cefnogaeth, ac yn arbennig i’r plant am eu holl waith caled.

Braf iawn oedd cael dadorchuddio y mosaic newydd sbon yn ddiweddar wrth fynedfa’r ysgol. Bu’r plant yn gweithio gyda’r arlunydd cymunedol Pod Clare er mwyn cynllunio a chreu mosaic croesawgar wrth glwydi’r ysgol. Penderfynodd y plant gynllunio rhywbeth fyddai’n cynrychioli’r gweithgareddau sy’n digwydd yn yr ysgol a’r pethau oedd yn bwysig iddyn nhw. Cyfrannodd pob un plentyn at y prosiect. Talwyd am y gwaith allan o gronfa’r diweddar Peter Glover, Borth.

 

Ysgol Gynradd Craig-yr-Wylfa, Heol Francis, Borth, Ceredigion. SY24 5NJ

Rhif ffôn : 01970 871280 | Rhif symudol : 07980 833480

prif@craigyrwylfa.ceredigion.sch.uk